Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie „Bajka”

Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie „Bajka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie „Bajka”.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Brak dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy
Brak dostosowania korytarzy dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind
Brak wind w budynku

Dostępność pochylni
Brak dostępu do pochylni

Dostępność platform
Brak dostępności platform

Dostępność informacji głosowych
Brak informacji głogowych

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów
Przedszkole nie posiada miejsce parkingowe dla osoby/ osób nie pełnosprawnych

Dostępność tłumacza języka migowego
brak